انجمن ایرانی مطالعات جهان- اعضای هیات موسس
اعضای هیات موسس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  اعضای هیات موسس انجمن به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

 

  1. دکتر حسام الدین آشنا، دکتری فرهنگ و ارتباطات ˛ دانشیار و مدیر گروه ارتباطات و فرهنگ دانشکده معارف اسلامی ˛ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

  2. دکتر امیرمحمد حاجی یوسفی، دکتری علوم سیاسی و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

  3. دکتر مریم حق روستا، دکتری زبان و ادبیات اسپانیایی و دانشیار دانشگاه تهران

  4. دکتر محمدباقر خرمشاد، دکتری جامعه شناسی سیاسی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

  5. دکتر احمد سلطانی نژاد، دکتری علوم سیاسی، استادیار و مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

  6. دکتر مهدی سنایی، دکتری علوم سیاسی و دانشیار دانشگاه تهران

  7. دکتر کاووس سیدامامی، دکتری جامعه شناسی و دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)

  8. دکتر محمدعلی شیرخانی، دکتری روابط بین الملل، دانشیار و مدیر گروه روابط بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  9. دکتر سعیدرضا عاملی ˛ دکتری جامعه شناسی ، استاد دانشگاه تهران و موسس دانشکده مطالعات جهان

  10. دکتر فریده علوی، دکتری زبان و ادبیات فرانسه، دانشیار و رئیس دانشکده زبان های خارجی دانشگاه تهران

  11. دکتر علی کرمانشاه ˛ استادیار و رئیس مرکز آموزش های الکترونیک دانشگاه صنعتی شریف

  12. دکتر ابراهیم متقی ˛ استاد و مدیر گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

  13. دکتر علی اکبر متکان ˛ دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

  14. دکتر سید محمد مرندی ˛ دانشیار و رئیس دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

  15. دکتر محمدعلی مظاهری تهرانی، استاد دانشگاه شهید بهشتی

  16. دکتر غدیر مهدوی کلیشمی ˛ استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.105.16.fa
برگشت به اصل مطلب