انجمن ایرانی مطالعات جهان- دوره سوم
دوره سوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/18 | 

پس از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن در آذر ۱۳۹۸، اعضای هیات مدیره در دوره سوم به شرح زیر است:

۱- دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس

۲- دکتر جواد شعرباف، نایب رئیس

۳- دکتر رضا دهقانی، خزانه دار

۴- دکتر ناهید پوررستمی، عضو اصلی هیات مدیره

۵- دکتر رحمت حاجی مینه، عضو اصلی هیات مدیره

۶- عباس میرگلوی بیات، عضو علی البدل هیات مدیره

۷- محمود حدادی، عضو علی البدل هیات مدیره

۸- دکتر فریبا افکاری، بازرس اصلی

۹- دکتر سیداسدالله اطهری، بازرس علی البدل

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1266.937.fa
برگشت به اصل مطلب