انجمن ایرانی مطالعات جهان- دوره دوم
دوره دوم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/10/26 | 

پس از برگزاری مجمع عمومی و انتخابات انجمن در خرداد 1395، اعضای هیات مدیره در دوره دوم به شرح زیر است:

1- دکتر سعیدرضا عاملی، رئیس

2- دکتر جواد شعرباف، نایب رئیس

3- دکتر حشمت السادات معینی فر، خزانه دار

4- دکتر احمد سلطانی نژاد، عضو اصلی هیات مدیره

5- دکتر قاسم انصاری، عضو اصلی هیات مدیره

6- دکتر رضا دهقانی، عضو علی البدل هیات مدیره

7- دکتر سیداسدالله اطهری، عضو علی البدل هیات مدیره

8- دکتر ناهید پوررستمی، بازرس اصلی

9- دکتر رحمت حاجی مینه، بازرس علی البدل

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1030.652.fa
برگشت به اصل مطلب