انجمن ایرانی مطالعات جهان- اخبار انجمن 7
نخستین شماره خبرنامه مطالعات جهان منتشر شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

خبرنامه مطالعات جهان پیک خبری انجمن ایرانی مطالعات جهان است که به مدیر مسئولی دکتر سعیدرضا عاملی و سردبیری دکتر سید اسداله اطهری منتشر می شود. هدف از انتشار این خبرنامه اطلاع رسانی درباره فعالیت های انجمن و انتشار مقالات اعضا درباره مهم ترین موضوعات بین المللی و مباحث کشورشناسی است.

شماره اول: زمستان ۱۳۹۱ 

شماره دوم: بهار ۱۳۹۲

شماره سوم: زمستان ۹۳

نشانی مطلب در وبگاه انجمن ایرانی مطالعات جهان:
http://iwsa.ir/find.php?item=1.1202.153.fa
برگشت به اصل مطلب